Podrobné informace k jednotlivým zemím

Bulharské zákonné pojištění je druh organizované materiální podpory zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných pro případ ztráty příjmu.

Rizika pokrytá bulharským zákonným pojištěním jsou následující:

  • Rizika v oblasti sociálního zabezpečení – pokrytá z odvodů placených do několika fondů – Důchodový fond, Doplňkový penzijní fond (pro osoby narozené po 31. 12. 1959), Společný fond pro výplatu nemocenských a mateřských dávek, Fond pro výplatu dávek v případě pracovního úrazu a nemoci z povolání a Fond pro výplatu dávek v nezaměstnanosti.
  • Rizika v oblasti zdravotního pojištění – pokrytá z odvodů placených do Fondu zdravotního pojištění.  

zaměstnanci (včetně manažerů a ředitelů) musí být zákonně pojištěni proti všem pojistitelným rizikům. Odvody jsou v určitém poměru rozděleny mezi zaměstnavatele a zaměstnance.

Samoplátci (např. samozaměstnavatelé) musí platit odvody na zákonné pojištění do Důchodového fondu, Doplňkového penzijního fondu a Fondu zdravotního pojištění.  

Odvody platí výhradně na své vlastní náklady. Dobrovolně se také mohou rozhodnout přispívat do Společného fondu pro výplatu nemocenských a mateřských dávek.

Osoby pracující na základě smlouvy o dílo (nejedná se o zaměstnanecké smlouvy), kteří nejsou registrováni jako samoplátci, musí být zákonné pojištěné v Penzijním fondu, Univerzálním penzijním fondu a Fondu zdravotního pojištění. Odvody jsou v určitém poměru rozděleny mezi objednatele a zhotovitele. 

 

Jak se vypočítává výše odvodů

Základem pro výpočet odvodů na povinné pojištění je celkový příjem, ale nesmí přesáhnout maximální a být nižší než minimální zákonem stanovené částky.

Maximální příjem, z něhož se odvádí pojistné (strop), je pro rok 2013 je 2 200 BGN měsíčně.

Minimální příjem, z něhož se odvádí pojistné, se liší na základě obchodní činnosti zaměstnavatele a povolání zaměstnance. U samoplátců se minimální příjem, z něhož se odvádí pojistné, liší na základě jejich zdanitelného příjmu z období před dvěma lety (např. pro rok 2013 je rozhodující zdanitelný příjem za rok 2011), nebo pokud takový příjem neexistoval, je minimální částka stanovena (např. pro rok 2013 činí 420 BGN měsíčně).

 

Výběr a platby odvodů

Zaměstnavatel má povinnost vybírat zákonné odvody pojistného na náklady zaměstnance a uhradit je společně s částkou, kterou má do daného fondu odvádět sám.  Odvody jsou splatné k 25. dni měsíce následujícího měsíc, kdy byla práce odvedena (pro dodatečné platby – bonusy, zvýšení platu nebo další jsou odvody splatné k 25. dni měsíce následujícího měsíc, v němž proběhla platba /zvýšení platu).

Samoplátci mají povinnost osobně odvody zaplatit do 25. dne následujícího měsíce. Každoročně mají povinnost provést vyrovnání povinných odvodů na základě skutečného příjmu v daném roce a zaplatit případné nedoplatky na pojistném do 30. dubna následujícího roku. 

V případě osoby pracující na základě smlouvy o dílo, která není registrována jako samoplátce, má objednatel povinnost vybrat od zhotovitele zákonné odvody pojistného a uhradit je společně s částkou, kterou má do daného fondu odvádět sám do 25. dne následujícího měsíc, v němž proběhla platba příjmu.

 

Podávání přiznání

Zaměstnavatel/ objednatel má povinnost podávat měsíčně přiznání (formulář 1 a formulář 6).

Samoplátci mají povinnost podávat měsíčně přiznání (formulář 1) a dále roční přiznání (formulář 6).

 

Směrnice Evropské unie týkající se sociálního zabezpečení a bilaterální smlouvy v oblasti sociálního zabezpečení

Bulharsko uplatňuje vůči příslušníkům EU/ EHP/ Švýcarska a vůči příslušníkům třetích zemí Směrnice Evropské unie týkající se sociálního zabezpečení. Bulharsko dále uzavřelo řadu bilaterálních smluv v oblasti sociálního zabezpečení se zeměmi mimo EU/ EHP/ Švýcarsko jako as Albánie, Srbsko, Bosna a Černá Hora (bývalá Jugoslávie), Rusko, Izrael, Makedonie, Ukrajina, Moldavsko a Jižní Koreou.

Na základě evropských směrnic a bilaterálních smluv je v určitých přeshraničních situacích možné, aby osoby byly plně nebo částečně vyňaty z bulharského systému sociálního zabezpečení. Obecně řečeno by takových výjimek mělo být možno dosáhnout díky běžným formulářům vydaným příslušnými zahraničními úřady (formulář A1 nebo potvrzením o účasti osoby v systému pojištění).    


Možné výjimky podle domácích předpisů 

Bulharské zákonné odvody na sociální pojištění se netýkají vyslaných zaměstnanců:

  • Kteří nemají bulharského zaměstnavatele – například zaměstnance z USA vyslaného do Bulharska jeho amerických zaměstnavatelem.
  • Na něž se na základě směrnic EU týkajících se sociálního zabezpečení (případně bilaterálních smluv, jejichž smluvní stranou je Bulharsko) nevztahuje povinnost odvádět v Bulharsku zákonné pojistné.

Bulharské zákonné odvody na zdravotní pojištění se netýkají vyslaných zaměstnanců:

  • Cizinců (i když jsou z jistých důvodů pojištěni v systému sociálního zabezpečení), pokud v Bulharsku nemají dlouhodobý nebo trvalý pobyt;
  • Osob, u nichž směrnice EU týkajících se sociálního zabezpečení (případně bilaterální smlouvy, jejichž smluvní stranou je Bulharsko), nestanoví jinak. Platí to i v případě, že osoby mají bulharského zaměstnavatele.

Instituce zodpovědné za sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

National Health Insurance Fund
1, Krichim Str.
1407 Sofie

www.nhif.bg

 

Instituce

Národní fond zdravotního pojištění- http://nap.bg/; http://nap.bg/en/

Národní správa sociálního zabezpečení - http://noi.bg/; http://noi.bg/en/

Národní fond zdravotního pojištění - http://www.nhif.bg/web/guest;jsessionid=sjKTS6vMRDFQgp32lJSvvLyQzLT5jgw7yFv6ypGSQMt8mrX659Lx!1880166332!1379577644877; http://www.en.nhif.bg/web/guest/home

Ministerstvo práce a sociálních věcí - http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp;

 

Důležité zákony

Zákon o sociálním zabezpečení - http://nap.bg/en/page?id=537

Zákon o zdravotním pojištění - http://nap.bg/en/page?id=537

Bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení - http://noi.bg/agreements/icontracts; http://noi.bg/en/eusscoordination/iagreements (bez odkazů, pouze seznam)

Dávky - http://noi.bg/en/eusscoordination

V několika minulých letech jsme pomáhali jistému klientovi optimalizovat pojištění jeho vedoucích pracovníků z EU/ EHP v EU. Výkonní ředitelé klienta vykonávali svou činnost v Belgii a Bulharsku. V Belgii jsou výkonní ředitelé v určitých případech považováni za osoby samostatně výdělečně činné, v Bulharsku pak za zaměstnance. Proto mají na základě předpisů EU ředitelé v Bulharsku povinnost platit odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění pouze, pokud současně pracují jako zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné ve dvou členských státech EU. S ohledem na strop na pojistném v Bulharsku došlo na straně našeho klienta k významným úsporám.