Časté dotazy

Na jaké typy pojištění se vztahuje formulář A1?

Formulář A1 potvrzuje příslušnost osoby k jednomu systému sociálního zabezpečení. Pokud přísluší občan k právním předpisům České republiky (má formulář A1 vystavený institucemi České republiky), pohlíží se na něj jako na jakoukoliv jinou osobu náležející k českému systému sociálního zabezpečení. Zaměstnanec a zaměstnavatel tak plní povinnosti  dle českých právních předpisů.

Mám zaměstnavatele na Slovensku a zaměstnavatele v České republice. Mám hradit pojistné do České republiky a na Slovensku?

Ne, dle aktuálního evropského nařízení lze hradit pojistné (podíl zaměstnavatele a zaměstnance) výhradně do jednoho systému sociálního zabezpečení. Dle koordinačních pravidel je nutné určit jen jeden příslušný systém sociálního zabezpečení (viz “Situace”).

Zaměstnanec naší společnosti uzavřel smlouvu též s přijímající společností. Musíme tuto skutečnost někam hlásit?

Pokud má již zaměstnanec vystaven formulář A1 pro jinou situaci, která nezohledňuje tuto novou skutečnost (např. má vystavený formulář A1 pro vyslání nebo výjimku), je nutné informovat příslušnou instituci případně požádat o vystavení formuláře A1 pro situaci “výkon funkce ve vice členských státech” (viz “Situace”).

Český zaměstnanec pracuje kromě ČR dva dny v týdnu pravidelně v Polsku. Je nutné požádat o formulář A1?

Ano, pro tuto situaci je nutné požádat o vystavení formuláře A1 pro situaci “výkon funkce ve vice členských státech” (viz “Situace”).

Musí mít zaměstnanec formulář A1 u sebe?

Zaměstnanec takovou povinnost nemá. Ale v případě dotazu institucí je nutné příslušnost prokázat. Doporučujeme předat zaměstnanci kopii formuláře a originál uložit do osobní složky vedené zaměstnavatelem.

Zaměstnanec české společnosti, příslušný k maďarskému systému sociálního zabezpečení, se přestěhoval do Maďarska. Manželka nemá v České republice uzavřenou pracovní smlouvu. Kde může požádat o rodičovskou dávku?

Protože zaměstnanec patří do maďarského systému, je příslušným státem pro výplatu rodičovských dávek Maďarsko. Vzhledem k tomu, že manželka nepracuje v jiném členském státě a rodina žije v Maďarsku, bude Maďarsko jediným státem vyplácejícím dávky. V případe jiné situace manželky, nebo bydliště rodiny/dítěte v jiném státě než v Maďarsku by se situace mohla lišit.

Můžeme požádat o A1 pro  zaměstnance naší společnosti, který je čínské národnosti?

Ano, evropská nařízení se vztahují též na zaměstnance, státní příslušníky třetích zemí. Pro určité členské státy však platí různé postupy.

Můžeme požádat o vystavení formuláře A1 na “vyslání” pro agenturního zaměstnance?

Ne, to není možné. Mezi vaší společností a agenturním zaměstnancem není pracovněprávní vztah.

Můžeme požádat o A1 certifikát podle článku pro vyslání na tři roky?

Ne, to není možné. O vyslání je možné žádat pouze při činnosti kratší než 24 měsíců. Toto období nelze prodloužit novou žádostí na “vyslání”.

Vztahuje se formulář A1 I na členy představenstva a dozorčích rad?

Ano, vztahuje se i na výkon této činnosti. Je však nutné dbát také na posouzení dle národních zákonů. Tato činnost může být posuzována jako “zaměstnání” nebo “samostatná výdělečná činnost”.

Jaké povinnosti má osoba a zaměstnavatel v České republice, pokud osoba přísluší do slovenského systému pojištění?

V České republice nemají žádné povinnosti. Oba subjekty plní povinnosti dle slovenských právních předpisů (registrační, ohlašovací, povinnost počítat a odvádět příspěvky). V České republice je však nutné splnit všechny povinnosti spojené s vystoupením ze systému (např. odevzdat průkaz EHIC apod.).

Ve které zemi má osoba nárok na plnou zdravotní péči?

Nárok na plnou zdravotní péči je v zemi, do něhož je osoba příslušná dle koordinačních pravidel evropských nařízení. Pokud se tato osoba a/nebo její rodina zdržují v jiném státě, je možné požádat příslušný stát o vystavení formuláře S1, který po jeho registraci v zemi pobytu zabezpečí rovněž plnou zdravotní péči ve stejném rozsahu jako pro jakéhokoliv jiného občana této země.  

Musíme požádat o vystavení formuláře A1, když zaměstnance vysíláme?

Pokud aktivity zaměstnance splňují kritéria evropských koordinačních pravidel pro vyslání, je povinnost zaměstnavatele i zaměstnance přispívat do systému domovské země, a proto je nutné požádat o vystavení formuláře A1 požádat. V případě, že je porušeno některé z pravidel vyslání, může se zaměstnanec/osoba rozhodnout, jestli chce do domovského systému přispívat po omezenou dobu. Základní pravidlo evropské legislativy stanovuje, že pojištění se má platit do země, kde je vykonávaná pracovní aktivita.

Zaměstnanec nám předložil formulář S1. Nevíme, co znamená a co je nutné udělat.

Formulář S1 (drive E106) prokazuje, že zaměstnanec má nárok na zdravotní péči podle pravidel země, pro kterou je formulář vystaven. Na formulář S1 není právní nárok a jeho vystavení je pouze v posouzení zdravotních institucí. Je nutné tento formulář zaregistrovat u příslušných institucí hostitelské země.

 

 

Situace

Zaměstnanec české společnosti odjíždí do Polska na 18 měsíců, je nadále řízen a vyplácen českou společností. Rodina se stěhuje se zaměstnancem do Polska.

Dle článku 12 (“vyslání”) evropského nařízení 883/2004 je zaměstnanec příslušný k českému systému sociálního zabezpečení. Je nutné požádat české instituce o vystavení formuláře A1. Zaměstnanec může požádat české úřady o vystavení formuláře S1, který zabezpečí jemu a jeho závislým rodinným příslušníkům zdravotní péči rovněž v Polsku.

Zaměstnanec polské společnosti odjíždí do Maďarska na 18 měsíců. Jeho polská pracovní bude “uspána”. Současně bude uzavřena pracovní smlouva v Maďarsku.

Dle článku 11 evropského nařízení 883/2004 je zaměstnanec příslušný k maďarskému  systému sociálního zabezpečení (státu výkonu práce). Není možné vystavení formuláře A1.

Zaměstnanec rumunské společnosti bude vyslán do České republiky na 30 měsíců. 

Dle článku 11 evropského nařízení 883/2004 je zaměstnanec příslušný k českému  systému sociálního zabezpečení (státu výkonu práce). Pokud chce zaměstnanec i nadále setrvat v rumunském systému sociálního zabezpečení, je nutné požádat o vystavení formuláře A1 dle článku 16 (“výjimka”).

Zaměstnanec polské společnosti je vyslán do České republiky. S českou společností uzavře též smlouvu o výkonu funkce. Rodina zaměstnance zůstala v Polsku.

V tomto případě nelze požádat o vystavení formuláře A1 na “vyslání” dle článku 12 evropského nařízení 883/2004, neboť zaměstnanec vykonává činnost pro dva zaměstnavatele. Vzhledem k tomu, že vykonává činnost jen v České republice, bude příslušný pouze k českému sociálnímu systému. Pokud chce zaměstnanec i nadále setrvat v polském systému sociálního zabezpečení, je nutné požádat o vystavení formuláře A1 dle článku 16 (“výjimka”).

Zaměstnanec německé mateřské společnosti pracuje den v České republice, dva dny  v Polsku a dva dny v Německu. Zaměstnanec je svobodný. Bydliště má zaměstnanec v Německu.

V tomto případě je nutné požádat o vystavení formuláře A1 na “výkon činnosti na území vice států” dle článku 13 evropského nařízení 883/2004, neboť zaměstnanec vykonává současně činnost pro jednoho zaměstnavatele na území více členských států. Zaměstnanec bude příslušný k německému systému sociálního zabezpečení, neboť má zde bydliště a vykonává zde vice než 25 % své pracovní činnosti.

Zaměstnanec, občan Slovenské republiky, uzavřel v Maďarsku pracovní smlouvu. Pracuje pouze v Maďarsku, každý večer po skončení práce dojíždí domů.

Dle článku 11 evropského nařízení 883/2004 je zaměstnanec příslušný k maďarskému  systému sociálního zabezpečení (státu výkonu práce).

Zaměstnanec slovenské společnosti, ukrajinský státní občan, pracuje pro slovenskou společnost čtyři měsíce v České republice na projektu.

Dle článku 12 (“vyslání”) evropského nařízení 883/2004 je zaměstnanec příslušný ke slovenskému systému sociálního zabezpečení.  

Zaměstnanec české společnosti je vyslán na projekt delší než dva roky do Bulharska. Formulář A1 nebyl udělen. Současně se zaměstnáním zaměstnanec podniká v České republice.

Dle článku 11 evropského nařízení 883/2004 je zaměstnanec příslušný k bulharskému  systému sociálního zabezpečení (státu výkonu práce). Zaměstnanec je povinen plnit povinnosti pro osoby samostatně výdělečně činné dle bulharských právních předpisů.